Privacyverklaring

Algemeen

De Boomhut El’sina, gevestigd aan de Burgemeester Van Tienenweg 20, 1111 CW Diemen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postadres: Burgemeester Van Tienenweg 20, 1111 CW  Diemen
E-mail adres: info@deboomhut-elsina.nl
Website: www.deboomhut-elsina.nl
Telefoon: 06 52 54 20 22

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Boomhut, El’sina  verwerkt je persoonsgegevens omdat je die gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vind je het overzicht van te verwerken gegevens:

 • voor en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • overige gegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een inschrijfformulier, via e-mail of telefonisch contact en tijdens intake en voortgangsgesprekken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Boomhut, El’sina verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van leerlingen van De Boomhut, El’sina:

 • afbeeldingen, door middel van foto’s gemaakt tijdens activiteiten, zoals de zomerschool, echter uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming.
 • Informatie over de leerprestaties en gedrag, verkregen door eigen waarneming en/of door de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers verstrekte schoolrapporten enz. (leerling-dossier)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deboomhut-elsina.nl.  

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

De Boomhut, El’sina verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om contact met je op te nemen per telefoon, e-mail of brief indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om je schriftelijk (per e-mail of post) facturen toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten.
 • Verzenden van algemene informatie over onze activiteiten. 
Geautomatiseerde besluitvorming

De Boomhut, El’sina neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De Boomhut, El’sina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

 • Gegevens uit de financiële administratie bewaren wij zolang de (belasting)wet dat voorschrijft.
 • Gegevens uit het leerling-dossier bewaren wij tot maximaal 3 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • Contactgegevens bewaren wij maximaal 15 jaar
 • Beeldmateriaal bewaren wij maximaal 15 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden

De Boomhut, El’sina verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

De Boomhut, El’sina blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 • De financiële administratie wordt uitgevoerd door Haabacus, Financieel administratieve dienstverlening
 • Het persoonlijkheidsonderzoek naar drijfveren (MBTY) wordt uitgevoerd door Tria studie- en loopbaanbegeleiding
 • Gegevens in het kader van de cursus ‘Onderweg naar het voortgezet onderwijs’ worden t.b.v. de subsidieverlening uitsluitend geanonimiseerd verwerkt.
 • Informatie over de leerprestaties en gedrag kunnen worden gedeeld met scholen en jeugdhulpinstanties uitsluitend na specifieke toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Boomhut, El’sina gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Boomhut, El’sina en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie of persoon te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deboomhut-elsina.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan je paspoort) paspoortnummer en BSN (burger servicenummer) zwart ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken. Op jouw verzoek.

De Boomhut, El’sina wijst je er tevens op dat je een mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Boomhut, El’sina neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@deboomhut-elsina.nl